Assemblée pour migrant.e.s et refugié.e.s qui veulent la résidence permanente

[[en Arab et Créole ci-bas]]

Mardi le 6 septembre à 18h
7110 Av. de l’Épée (métro Parc)

Êtes-vous un migrant.e ou un.e réfugié.e? Vous-même ou des membres de votre communauté avez un statut d’immigration précaire ? Êtes-vous sans papiers ?

Le gouvernement fédéral prévoit un programme de régularisation pour les sans-papiers ; c’est-à-dire un programme pour les migrant.e.s sans permis valide leur permettant d’obtenir la résidence permanente. Cela se produit parce que plusieurs migrant.e.s se battent ensemble afin d’obtenir un statut pour tous.

À l’heure actuelle, nous avons besoin de travailler fort afin d’exercer une pression populaire et de nous assurer que l’ensemble des 500 000 personnes sans papiers au Canada obtiennent la résidence permanente grâce à ce programme et que personne ne soit exclu.e.

Nous pensons que chaque personne est égale en dignité et en valeur ; chaque personne mérite d’être incluse, sans exception ni discrimination. Et que nous devons travailler ensemble pour y parvenir.

Si vous êtes d’accord, rendez-vous le mardi 6 septembre à 18h pour :

Posez vos questions et en apprendre plus sur ce qui se passe
Découvrir ce que nous faisons afin de nous assurer que tout le monde soit inclus et savoir comment vous pouvez participer
Partager vos idées d’action
Prendre de l’info et du matériel pour contribuer à la mobilisation

Garderie disponible sur place
Un léger repas végétarien sera servi (gratuit)
Traduction en espagnol, punjabi, creole
Billets de metro

—————————————————————
Arab version


دعوة
جلسة عامة للمهاجرين واللاجئين بقصد الحصول على الإقامة الدائمة
التاريخ: يوم الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول الساعة 6 مساء.
العنوان: 7110 شارع De l’Épée(مترو بارك)

تخطط الحكومة الفيدرالية لإطلاق برنامج لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. أي أن طالبي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق كندية ولا يتمتعون بوضع المهاجر الشرعي سيحق لهم الحصول على الوثائق التي تخولهم ذلك. هذا نتيجة حراك المنظمات واللاجئين للحصول على هذا الحق للجميع.
الآن، علينا العمل لحشد ضغط شعبي والتأكد من أن نصف مليون مهاجر دون وثائق سيحصلون على الإقامة الدائمة بفضل هذا البرنامج وألا يستثنى أحد من ذلك.
نؤمن أن الجميع متساوون في القيمة والكرامة وأن من حق كل إنسان/ة أن يشمله/ا البرنامج دون استثناء أو تمييز. لذا علينا العمل يدًا بيد لتحقيق ذلك.
إن كنت تشاركنا الرأي، تعال إلى لقاء يوم الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر الساعة السادسة مساءً:
اطرح أسئلتك وتعرف على المستجدات
تعرف على ما نقوم به للتأكد من مشاركة الجميع وكيف يمكنك الالتحاق والمشاركة
اطرح أفكارك عما يمكن القيام به في الحراك.
احصل على المعلومات والنشرات اللازمة للمشاركة في الحراك

رعاية الأطفال خلال اللقاء
وجبة نباتية خفيفة (مجانا)
ترجمة فورية إلى الاسبانية/البنجابية/الكريولية
نؤمن لكم تذاكر المترو

————————————————————-
Créole version

Asanble pou migran ak refijye ki vle rezidans pèmanan

Madi 6 septanm a 6 p.m.
7110 Av. de l’Épée (metro Parc)

Èske w se yon imigran oswa yon refijye? Èske oumenm oswa manm nan kominote w la gen yon sitiyasyon imigrasyon prekè? Èske w pa gen papye?

Gouvènman federal la bay yon pwogram regilarize pou imigran san papye; sa vle di, yon pwogram pou imigran san yon pèmi valab ki pèmèt yo jwenn rezidans pèmanan. Sa rive paske plizyè migran goumen ansanm pou yo ka jwenn yon estati pou tout moun.

Kounye a, nou bezwen travay di pou fè presyon popilè epi asire ke tout 500,000 moun ki pa gen papye nan Kanada jwenn rezidans pèmanan atravè pwogram sa a e ke pèsonn pa rete deyò.

Nou kwè ke chak moun egal nan diyite ak valè; chak moun merite pou yo enkli, san eksepsyon oswa diskriminasyon. E ke nou dwe travay ansanm pou reyalize sa.

Si w dakò, Ann rankontre madi 6 septanm a 6 p.m.,
Pou poze kesyon ou yo epi aprann plis sou sa k ap pase.
Chèche konnen sa n ap fè pou asire w ke tout moun gen ladann epi kijan ou ka patisipe.
Pataje lide aksyon ou yo.
Pran enfòmasyon ak materyèl pou kontribiye nan mobilizasyon an.
gadri disponib sou sit la
Y ap sèvi yon repa vejetaryen lejè (gratis)
Pran enfòmasyon ak materyèl pou kontribiye nan mobilizasyon an